Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Dobré Barvy s.r.o., IČO: 27805735, se sídlem Střádalů 687/66, 718 00 Ostrava - Kunčičky, zapsán v živnostenském rejstříku Městské úřadu v Ostravě  pod ev. č. 30204 (dále jako Dobrebarvy.cz), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů firmou Dobrebarvy.cz.

Dobrebarvy.cz zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Dobrebarvy.cz zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ a GDPR, přičemž tyto osobní údaje Dobrebarvy.cz, a.s. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Jsou shromažďovány pouze údaje, které se nám zákazníci rozhodnou poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (fakturace), tyto informace získáváme od zákazníků přímo například skrze registrační formulář.

Automaticky jsou zaznamenávány různé informace o tom, jakým způsobem jsou používány služby firmy Dobrebarvy.cz, k čemuž jsou využity například soubory cookie. Tyto mimo jiné umožňují analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat služby firmy Dobrebarvy.cz. Tyto data jsou anonymní.

Základní účely zpracování osobních údajů firmy Dobrebarvy.cz:

  • jsou použity pro splnění zákonných povinností (fakturace), závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.
  • účetní a daňové účely;
  • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů firmy Dobrebarvy.cz:

Dobrebarvy.cz zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
  • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
  • další osobní údaje: číslo bankovního účtu

Zpracovatelé a příjemci:

Dobrebarvy.cz  zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je firmou Dobrebarvy.cz technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

Dobrebarvy.cz informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Dobrebarvy.cz poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že firma Dobrebarvy.cz provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat firmu Dobrebarvy.cz o vysvětlení;
  • požadovat, aby firma Dobrebarvy.cz nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Dobrebarvy.cz vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Dobrebarvy.cz a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

V Ostravě dne 26. dubna 2018.