Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

1.     Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Dobré Barvy s. r.o., se sídlem Střádalů 687/66, 718 00 Ostrava - Kunčičky, zapsané v obchodní rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30204, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dobrebarvy.cz. Kupní smlouvou se rozumí potvrzená závazná objednávka v internetovém obchodě.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.dobrebarvy.cz a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

 

2.       Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.dobrebarvy.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen “ uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. K nákupu v internetové obchodě není nutná registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       Uzavření kupní smlouvy - Objednávky

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-          Objednávaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického košíku internetového obchodu)

-          Způsobu úhrady kupní ceny zboží,  údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

-          Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě nemožného doručení potvrzení objednávky kupujícímu elektronickou poštou, bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (elektronickou poštou či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (vyřídit objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (obchodní podmínky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (vyřízení Objednávky). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory atd.) si kupující hradí sám.

 

4.       Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Objednávky může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-          V hotovosti v sídle společnosti prodávajícího na adrese: Střádalů 687/66, 718 00 Ostrava - Kunčičky

-          V hotovosti na dobírku v místě určeného kupujícím v objednávce

-          Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 206983997/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeného v Zálohovém listu prodávajícího, který bude zaslán prodávajícímu elektronickou poštou po potvrzení objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s variabilním symbolem platby uvedeném v Zálohovém listě. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce odeslaného objednaného zboží.

 

5.       Odstoupení od Kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy (Objednávky) odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy (Objednávky) musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla společnosti prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@dobrebarvy.cz.

V případě odstoupení od Objednávky se Objednávka od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14-ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě 10-ti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy  vrátí prodávají kupní cenu i s náklady vynaloženými na dodání zboží, avšak bez nároku na náklady spojené kupujícímu na zaslání zboží zpět prodávajícímu, a to nejpozději do 10-ti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škod je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  

6.       Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží si určuje kupující dle možnosti dopravy uvedených v internetovém obchodě.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

7.       Odpovědnost za vady, Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §612 a násl. Občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednaným zbožím, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci,  její opravou nebo vrácení ceny zboží bezhotovostně na účet kupujícího nebo hotově při osobním předání.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční lhůta činí 24 měsíců.

Práva kupujícího vyplývají z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla společnosti.

 

8.       Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programového vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9.       Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doručovací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Objednávky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravující zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo elektronickou poštou.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života kupujícího nebo se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jeho zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.   Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Objednávkou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

-          V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

-          V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

-          V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná  za něj zásilku převzít) zásilku převzít

-          V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10-ti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

 

11.   Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnosti prodávajícího nepodléhá jinému povolání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy ši obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Objednávka včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: Dobré Barvy s.r.o., Střádalů 687/66, 718 00 Ostrava - Kunčičky, e-mail: obchod@dobrebarvy.cz, tel.: +420 732 630 720

 

V Ostravě, dne 1.11. 2013